O nama

Jezik i govor - logopedska dijagnostika i terapija

logpedJezik i govor - logopedska dijagnostika i terapija Osnovana je 2000. godine pod stručnim vodstvom profesorice logopeda Jadranke Lađarević koja je osnivač i vlasnik. Jadranka Lađarević - profesor logoped, rođena je 1974. godine u Zagrebu gdje je završila osnovno i srednje obrazovanje te 1999. godine diplomirala na edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu, na temu akustične karakteristike glasa u osoba sa motornom i senzornom afazijom kod profesora Mladena Heđevera.
Nakon završenog studija prisustvovala je procesu rada logopeda u dječjoj bolnici, Klaićeva Zagreb, u trajanju od 18 mjeseci kod Mr. sci. Suzane Jelčić-Jakšić. Najčešći problemi govorno-jezične komunikacije bili su mucanje, brzopletost, dyslalia, teškoće u čitanju i pisanju. Također je sudjelovala u radu udruge za pomoć osobama koje mucaju "Hinko Freund" te paralelno vodila grupe djece koja mucaju od 1.-4. razreda i od 5.-8. razreda.

Jezik i govor - logopedska dijagnostika i terapija bavi se svim oblicima problema govorno jezične komunikacije te pomoći djeci u učenju, kako individualnim radom sa djecom tako i interakcijom(suradnjom) sa roditeljima, nastavnicima i stručnim suradnicima (psiholog, pedagog, socijalni radnik) što je bitno kako bi se na optimalan način pristupilo rješavanju postojećih problema.